Umowa z Trafigura Beheer B.V. Amsterdam

wtorek, 12 Wrzesień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 12 września 2006 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Trafigura Beheer B.V. Amsterdam na nabycie 3000 ton materiału miedzionośnego w okresie od września do listopada 2006 roku. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 30 769,1 tys. USD ( 96 424,3 tys. zł). Wartość została obliczona szacunkowo na podstawie przewidywanych cen i zawartości płatnych metali w materiale oraz średniego kursu NBP z dnia 11 września 2006 r. 
Łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Trafigura Beheer B.V. Amsterdam przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Spółki i wynosi 599 626,8 tys. zł. Umowa o najwyższej wartości w tym okresie została zawarta dnia 10 lutego 2006 roku i dotyczyła zakupu materiałów miedzionośnych o wartości 171 761,6 tys. zł. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)