Umowa z KGHM Polish Copper Ltd.

piątek, 06 Styczeń, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 6 stycznia 2006 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polish Copper Ltd. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) na sprzedaż katod miedzianych w roku 2006. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na na 286 920,0 tys. USD (tj. 901 387,9 tys. zł). Wartość została obliczona szacunkowo jako cena miedzi i kursu NBP z dnia 5 stycznia 2006 r. Umowa przewiduje kary umowne za nieterminowe regulowanie płatności. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polish Copper Ltd. w okresie ostatnich 12 miesięcy szacowana jest na 1 176 135,3 tys. zł. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)