Umowa z KGHM Polish Copper Ltd.

piątek, 11 Sierpień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 11 sierpnia 2006 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polish Copper Ltd. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) na nabycie materiałów miedzionośnych w 2006 roku. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 37 139,1 tys. USD ( 111 547,4 tys. zł). Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena i zawartość płatnych metali w materiale oraz kursu NBP z dnia 10 sierpnia 2006 r. Umowa przewiduje kary umowne za nieterminowe regulowanie płatności. 

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polish Copper Ltd., od poprzedniego raportu bieżącego dotyczącego umów zawartych z KGHM Polish Copper Ltd. ( 2/2006 z 6 stycznia 2006 r.) , szacowana jest na 727 167,1 tys. zł. 

Umowa o najwyższej wartości została podpisana dnia 25 maja 2006 r. i dotyczy zakupu materiałów miedzionośnych (biały mat). Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 134 232, 1 tys. zł. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)