Umowa Programu Emisji Obligacji

poniedziałek, 10 Maj, 2010
Raport nr 17/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2010 roku podpisana została Umowa Programu Emisji Obligacji („Program”). Stronami umowy są KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent, BANK PEKAO S.A. jako Organizator, Agent Emisji i Dealer oraz PKO BANK POLSKI S.A. i BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. jako Współorganizatorzy, Sub-Agenci oraz Dealerzy. 

W ramach Programu będą mogły być wielokrotnie emitowane obligacje na okaziciela z terminem wykupu od 30 dni do 10 lat („Obligacje”), w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300 z późniejszymi zmianami)(„Ustawa o obligacjach”). Emisje Obligacji będą następowały na podstawie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach i będą miały charakter emisji niepublicznych. 

Emisje Obligacji w ramach Programu będą dokonywane w złotych polskich, przy czym wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 10 000 złotych lub wielokrotność tej kwoty. Cena emisyjna zostanie ustalona w trakcie procesu oferowania Obligacji. Maksymalna łączna kwota zadłużenia z tytułu obligacji w ramach Programu nie może przekroczyć 500 000 000 złotych. 

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)