Umowa na sprzedaż katod miedzianych w latach 2012-2016 dla China Minmetals Corporation

wtorek, 20 Grudzień, 2011
Raport nr 43/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 20 grudnia 2011 roku KGHM Polska Miedź S.A. podpisała z China Minmetals Corporation umowę na sprzedaż katod miedzianych w latach 2012-2016. Umowa ma charakter ramowy. 

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 1 827 712 750,00 USD, tj. 6 300 125 849,25 PLN do 3 655 425 500,00 USD, tj. 12 600 251 698,50 PLN. 

Wartość została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 19 grudnia 2011 oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 19 grudnia 2011. 

Umowa przewiduje kary umowne za opóźnione dostawy. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A. 


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)