Udzielenie finansowania Sierra Gorda

wtorek, 12 Maj, 2020
9/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. informuje o korekcie założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 rok („Budżet KGHM”) w zakresie pozostałych nakładów inwestycyjnych poprzez zwiększenie bazowej kwoty 133 mln PLN o równowartość kwoty 55 mln USD (232 mln PLN wg kursu NBP z dnia 11 maja 2020 r.).

Założone zwiększenie wielkości nakładów inwestycyjnych jest bezpośrednio związane z zamierzonym udzieleniem dofinansowania właścicielskiego Sierra Gorda w kwocie 55 mln USD.  

Konieczność dodatkowego finansowania Sierra Gorda determinowana jest odmiennymi od założonych w Budżecie warunkami makroekonomicznymi sprzedaży produktów, tj. niższymi rynkowymi cenami metali. Za kluczowy czynnik determinujący przedmiotową rozbieżność uznać należy m.in. wpływ pandemii COVID-19 na globalne rynki surowcowe.

Dofinansowanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1)

Newsletter email list: