Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 08 Czerwiec, 2021
23/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2021 r.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. odstąpiło od rozpatrzenia punktu 13 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 6-7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Uchwały_ZWZ_2021

Newsletter email list: