Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

czwartek, 19 Grudzień, 2019
37/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r. oraz treść projektów uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, przy tym nie poddano pod głosowanie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (pkt 7 planowanego porządku obrad). Ponadto nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z 19 grudnia 2019 r.

Newsletter email list: