Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2006 roku

środa, 14 Czerwiec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do wiadomości pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2006 r., wznowione po przerwie w obradach zarządzonej dnia 31 maja 2006 r. ( uchwały podjęte dnia 31 maja 2006 r. Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 28/2006 z dnia 31 maja 2006 r.):

Uchwała Nr 4/2006
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2005.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 5/2006
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, o treści.
       
„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 10 977 253 756,41 zł  [10 977 254 tys. zł] słownie: dziesięć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 289 355 871,59 zł [2 289 356 tys. zł] słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie 877 274 001,72 zł [877 274 tys. zł] słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze,

- rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 321 465 441,80 zł [1 321 466 tys. zł] słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt groszy,

- informacje dodatkowe  i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 6/2006
o treści:

„Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie postanawia, że :

zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2005 w wysokości 2 289 355 871,59 zł        [2 289 356 tys. zł] słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy                        2 000 000 000,00 zł,
co stanowi 10,00 zł na jedną akcję,
- na fundusz świadczeń socjalnych                           50 000 000,00  zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań
- odpis na kapitał zapasowy  Spółki                       239 355 871,59  zł.

II. Walne Zgromadzenie ustala:
      - datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 7 lipca 2006 r.,
      - termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2006 r.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 13/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 14/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu  Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 15/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu  Tadeuszowi Januszowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 16/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu  Maciejowi Krukowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 czerwca 2005  roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 17/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ryszardowi Kurkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 18/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Maciejewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 15 czerwca 2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 19/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu   Jerzemu Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 15 czerwca.2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 20/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Elżbiecie Niebisz – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 21/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu  Janowi Rymarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 22/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu  Krzysztofowi Szamałkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 czerwca.2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 23/2006
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2005, o treści:

„Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 (w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku).

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 24/2006
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2005, o treści:
„Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny  sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2005.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 25/2006
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2005, o treści:

„Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny  sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2005 obejmujące :

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 11 101 951 tys. zł 
słownie: jedenaście miliardów sto jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., który wykazuje zysk   n e t t o  w wysokości  2 107 770 tys. zł,  słownie: dwa miliardy sto siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych, z czego przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 106 085 tys. zł, słownie: dwa miliardy sto sześć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do            31 grudnia 2005 r., wykazujące  zwiększenie kapitału własnego w kwocie 701 370 tys. zł  słownie: siedemset jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych oraz stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005 r. w kwocie 6 357 321 tys. zł  słownie: sześć miliardów trzysta pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący przepływy pieniężne netto - przyrost środków pieniężnych w kwocie  1 353 619 tys. zł słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych oraz stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2005 r. w wysokości 1 878 321 tys. zł  słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych,

- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2006
w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), o treści:

„Na podstawie przepisu art.45 ust.1c ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/, uchwala się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), począwszy od 1 stycznia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”           

Uchwała Nr 27/2006
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o treści:

„Na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia ( 29 ust.1 punkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

I. W § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd, w granicach umocowania pełnomocnika określonych przez Zarząd.”

II. W § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady, w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad”.

III. W § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni, od chwili otrzymania przez Przewodniczącego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.”

IV. W § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 „2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej”.

V. W § 20 ust. 2 pkt 13 a) otrzymuje brzmienie:
   „a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości ( w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia),”.
       
VI. W § 20 ust. 2 dodaje się pkt 13 g) i pkt 15) w następującym brzmieniu:
 „g) ustanawianie i likwidację fundacji”,
„15) wyrażanie opinii w sprawach inwestycji Spółki w środki trwałe, które spełniają jeden z warunków:
a) inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w
      środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy,
b) inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe
Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium
planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu z
kapitału w Spółce”.

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, że skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Członkowi Zarządu Spółki Panu Wiktorowi Błądkowi, co jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium.
Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Krugowi, co jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium.
Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Nowakowi, co jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium.
Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 ( w okresie pełnienia funkcji od dnia 23 czerwca 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku) Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Pakulskiemu, co jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium.
Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Andrzejowi Szczepkowi, co jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium.
Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Szczerbiakowi, co jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium.

Do Uchwały 6/ 2006 zgłoszono sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdjęło z porządku obrad punkt dotyczący uzupełnienia składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)