Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2007 r.

poniedziałek, 09 Lipiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 9 lipca 2007 r. 

Uchwała Nr 1/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 lipca 2007 r. 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia §28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia §5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje: 

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Antoniego Gątkowskiego. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 2/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 lipca 2007 r. 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 czerwca 2007 r., Nr 114/2007, poz. 7672. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 3/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 lipca 2007 r. 
w sprawie: korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 r. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 

W związku ze stwierdzeniem konieczności rachunkowej korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 r., 
w celu umożliwienia jej wykonania uchwala się co następuje: 

§ 1. 
Uchwała Nr 39/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 30 maja 2007 r. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, otrzymuje następujące brzmienie: 

„Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwala się co następuje: 

I. Zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 w wysokości 3.395.130.230,53 zł (trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób: 

- na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 3.394.000.000,00 zł co stanowi 16,97 zł na jedną akcję, 
- odpis na kapitał zapasowy – 1.130.230,53 zł. 

II. Walne Zgromadzenie ustala: 
- Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 25 czerwca 2007 r., 
- Termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2007 r. - kwoty 1.698.000.000,00 zł, tj.8,49 zł na jedną akcję oraz na dzień 10 września 2007 r. - kwoty 1.696.000.000,00 zł. tj.8,48 zł na jedną akcję. 

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

§ 2. 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Do uchwały Nr 3/2007 zgłoszono sprzeciw. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)