Treść uchwal podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2006 r.

wtorek, 31 Styczeń, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr 1/2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:

„Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 2/2006

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:

„Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje :

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2006 r., Nr 6, pozycja 396.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 3/2006  

 w sprawie odwoł ania ze składu Rady Nadzorczej, o treści:.

 „Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

 I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

 - Panią Elżbietę Niebisz,

 - Pana Jana Rymarczyka,

 - Pana Krzysztofa Szamałka,

 - Pana Tadeusza Janusza.

 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 4/2006

 w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:

 „Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

 I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

 Pana Czesława Cichonia.

 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 5/2006

w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:

„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Antoniego Dynowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 6/2006

w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:

„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Krzysztofa Skórę.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 7/2006

w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:

„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Marcina Ślęzaka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 8/2006

w sprawie powoł ania do Rady Nadzorczej, o treści:

„Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Ryszarda Wojnowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do następujących uchwał:

- Uchwała nr 3/2006

- Uchwała nr 4/2006

- Uchwała nr 5/2006

- Uchwała nr 6/2006

- Uchwała nr 7/2006

- Uchwała nr 8/2006

Podstawa prawna:  §39 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).