Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2007 roku

środa, 11 Kwiecień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2007 roku: 

Uchwała Nr 1/2007 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści: 

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje : 
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 2/2007 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści: 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : 
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 marca 2007 r., Nr 55, poz. 3276. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 3/2007 
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, o treści: 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Pana Jana Sulmickiego. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 4/2007 
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Pana Adama Glapińskiego. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 5/2007 
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści: 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Panią Annę Mańk. 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)