Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

czwartek, 18 Październik, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 18 października 2007 roku: 

Uchwała Nr 1/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r. 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje: 

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 2/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r. 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 września 2007 r., Nr 184/2007, poz.11809. 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 3/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r. 
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Łaganowskiego 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 4/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r. 
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Leszka Jakubów 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 5/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r. 
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Remigiusza Nowakowskiego. 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 6/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r. 
w sprawie: uchylenia Uchwały nr 31/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie rozliczenia skutków hiperinflacyjnego przeszacowania kapitału podstawowego podlegającego prezentacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR). 

Działając w oparciu o przepis art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 23 ust. 1 i 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uwzględniając wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

I. W związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. nr 26/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 31/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie rozliczenia skutków hiperinflacyjnego przeszacowania kapitału podstawowego podlegającego prezentacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR). 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 7/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 18 października 2007 r. 
w sprawie: obniżenia kapitału podstawowego Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i przeniesienia środków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitał zapasowy. 

Działając w oparciu o przepis art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 23 ust. 1 i 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uwzględniając wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

I. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedz S.A. niniejszym obniża kapitał podstawowy Spółki - wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpowiednio na dzień zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz na dzień sporządzenia pierwszego półrocznego sprawozdania finansowego według MSSF tj. na 30 czerwca 2007 r., w kwocie 7 413 573 130,12 zł po hiperinflacyjnym przeszacowaniu - o kwotę 5 413 573 130,12 zł. Po dokonanym obniżeniu wartość kapitału podstawowego pozostaje w wysokości 2 000 000 000 zł. 

II. Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 5 413 573 130,12 zł, o którą został obniżony kapitał podstawowy Spółki, zgodnie z punktem 1 niniejszej Uchwały, na kapitał zapasowy Spółki. 

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)