Tekst jednolity Statutu Spółki

piątek, 02 Grudzień, 2011
Raport nr 39/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 2 grudnia 2011 roku na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)