Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 21 Sierpień, 2020
25/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 12 sierpnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjętej Uchwałą Nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2020 r.

Spółka przekazuje poniżej zmiany wprowadzone w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.:

Zmienia się § 13 „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą  w Lubinie” w ten sposób, że:
1) dotychczasowe ustępy od 5 do 7 otrzymują odpowiednio numerację od  6 do 8,
2) dodaje się nowy ustęp 5, o brzmieniu następującym:
„5. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu określone w Regulaminie Zarządu.”
3) dotychczasowemu ustępowi 5, któremu, zgodnie z pkt 1 powyżej nadano numer 6, o dotychczasowym brzmieniu:
Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.”
nadaje się brzmienie następujące:
„6. Regulamin Zarządu określa szczegółowo organizację i tryb działania Zarządu oraz sposób prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Ponadto Zarząd uchwala Regulamin Organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.”

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

STATUT

Newsletter email list: