Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

poniedziałek, 23 Kwiecień, 2018
14/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 18 kwietnia 2018 r. na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2018 r. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)