Szacunkowy wynik Spółki w 2009 roku

czwartek, 18 Luty, 2010
Raport nr 9/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że szacowany zysk netto Spółki za rok 2009 kształtuje się na poziomie 2,5 mld zł i jest wyższy o ponad 10% od przewidywanego w projekcji na rok 2009, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 40/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku. 
Wyższy od zakładanego wynik finansowy jest przede wszystkim skutkiem korzystniejszych notowań miedzi oraz niższych niż prognozowano odpisów z tytułu wyceny bilansowej aktywów na koniec roku. 
Szacuje się, że przychody ze sprzedaży nie zmienią się w istotny sposób w stosunku do opublikowanych w wyżej wymienionej projekcji i będą na poziomie 11,1 mld zł. 
Szacowany wynik finansowy ustalono według Sprawozdania Finansowego za rok 2009, które przekazane zostało do badania przez Biegłego Rewidenta. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)