Strategia na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2040 roku

poniedziałek, 26 Styczeń, 2015
Raport bieżący nr 1/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku („Strategia”).

Przyjęcie Strategii związane jest z wcześniejszym zrealizowaniem kluczowych postanowień dotychczasowej Strategii Spółki, zatwierdzonej w dniu 23 lutego 2009 roku.

Podstawowym celem nowej perspektywy strategicznej na lata 2015-2020 jest osiągnięcie łącznie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 1 miliona ton miedzi ekwiwalentnej oraz kontynuacja procesów stałej poprawy efektywności prowadzonej działalności wydobywczej.

Misją KGHM Polska Miedź S.A. jest rozwój globalnej Grupy surowcowej tworzonej przez ludzi z pasją i kompetencjami. Długookresowa wizja KGHM Polska Miedź S.A. zakłada stałe osiąganie przewagi konkurencyjnej dzięki opracowaniu oraz przemysłowemu wdrożeniu nowych technologii zapewniających możliwość uzyskania przełomu technologicznego w branży.

Strategia na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2040 roku oparta jest na 3 głównych filarach: 

 1. Rozwój Bazy Zasobowej. W ramach działalności eksploracyjnej oraz przejęć Spółka przewiduje zastępowanie każdej wydobytej tony miedzi trzema tonami miedzi zawartej w nowych zasobach. Pozwoli to na zabezpieczenie długookresowych perspektyw działalności Spółki oraz poprawę pozycji kosztowej. Spółka będzie koncentrowała się na eksploracji wokół obecnych obszarów aktywności górniczej oraz na poszukiwaniu niskokosztowych aktywów zlokalizowanych w stabilnych geopolitycznie lokalizacjach. Planowany rozwój bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A. zapewni wieloletnie perspektywy działalności górniczej przy wzrastającym wolumenie produkcji.
 2. Rozwój Aktywów Produkcyjnych. W ramach Strategii w latach 2015-2020 Spółka planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne 27 miliardów złotych. Środki te są dedykowane na rozwój obecnego portfela projektów inwestycyjnych, w tym głównie programy rozwojowe w głównym ciągu technologicznym oraz doprowadzenie do fazy produkcyjnej projektów zasobowych w kraju i za granicą (Głogów Głęboki Przemysłowy, Victoria, Sierra Gorda II faza, Sierra Gorda ruda tlenkowa oraz Afton Ajax). Realizacja portfela projektów inwestycyjnych pozwoli na istotne zwiększenie zdolności produkcyjnych Grupy oraz poprawę jej pozycji kosztowej na globalnej krzywej kosztowej producentów miedzi. KGHM Polska Miedź S.A. dąży do efektywnej alokacji środków finansowych oraz realizacji surowcowych projektów inwestycyjnych odznaczających się najwyższą stopą zwrotu.  
 3.  Produkcja. KGHM Polska Miedź S.A. dąży do zapewnienia stabilnej produkcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcyjnych oraz zachowaniu najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa pracy. W ramach perspektywy Strategii KGHM na lata 2015-2020 Spółka planuje zwiększyć roczny wolumen rudy wydobywanej z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce. Jednocześnie Spółka planuje osiągnąć pełne moce produkcyjne I-szej fazy projektu Sierra Gorda tj. 120 tys. ton produkcji rocznej miedzi w połowie 2015 roku. W ramach nowej strategii Spółka planuje rozpocząć II-gą fazę projektu, która zapewni zwiększenie produkcji miedzi. Spółka zamierza również uruchomić przerób rudy tlenkowej z kopalni Sierra Gorda, co doprowadzi do dodatkowego zwiększenia produkcji miedzi z kopalni.

Długookresowa wizja zakłada uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie nowych technologii. Celem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A. jest opracowanie oraz przemysłowe wdrożenie nowoczesnych technologii niezbędnych do rozwoju pierwszej na świecie inteligentnej kopalni opartej o sieci neuronowe.

Podstawowe założenia produkcyjno-ekonomiczne dla Grupy (z uwzględnieniem 55% udziału w projekcie Sierra Gorda) na lata 2015 – 2020 *:

 • Produkcja – ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej ze wsadów własnych do 2020 r.;
 • Udział produkcji miedzi ekwiwalentnej z aktywów zagranicznych - wzrost z poziomu 17% do poziomu 40% w 2020 r.;
 • CAPEX – 27 mld PLN łączne nakłady inwestycyjne z czego projekty rozwojowe stanowią około 65% a  ponad połowa wydatków inwestycyjnych zostanie zrealizowana w Polsce;
 • EBITDA - oczekiwany wzrost do 2020 r. o 70% w stosunku do 2014 r.;
 • Koszty C1 - planowane obniżenie do 2020 r. kosztu gotówkowego C1 o około 10% w stosunku do 2014 r.;
 • Net Debt/EBITDA będzie utrzymany na bezpiecznym poziomie w przedziale 1-2.

 *Strategia została opracowana przy założeniu następujących warunków makroekonomicznych:

 • średnie notowania miedzi w okresie 2015 – 2020 na poziomie 7 600 USD/t (2015 r. - 6 800 USD/t);
 • średnie notowania srebra i molibdenu w okresie 2015 – 2020 odpowiednio 21 USD/troz (2015 r. – 18 USD/troz) oraz 12 USD/lbs (2015 r. – 12 USD/lbs);
 • średni zakładany poziom kursu walutowego złotego względem dolara w okresie 2015 – 2020 wynosi 3 zł (2015 r.– 3,30 ).

Przekazywane w niniejszym raporcie cele i założenia finansowe dotyczące przyszłości nie stanowią  prognoz wyników finansowych w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).