Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040

Report number
8/2017

W dniu 11 maja 2017 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) podjął uchwałę w sprawie określenia Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040 („Strategia”), która następnie została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki.

Strategia została zorientowana na długofalową i stabilną działalność opartą na racjonalnym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój aktywów, wzrost produkcji i bezpieczeństwa oraz przez budowę spójnej organizacji Grupy Kapitałowej przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej oraz dalszego rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacyjności.

Celem głównym Strategii jest osiągnięcie wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej na poziomie 7 mld PLN w 2021 roku oraz marży EBITDA Grupy Kapitałowej średnio powyżej 20% w latach 2017–2021.

1. Priorytety Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do 2040 roku.

-    EBITDA Grupy Kapitałowej na poziomie 7 mld PLN w 2021 roku oraz marża EBITDA Grupy Kapitałowej średnio powyżej 20% w latach 2017-2021.

-    Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w Grupie Kapitałowej w kraju i za granicą na poziomie 15 mld PLN w latach 2017-2021.

-    Stabilna produkcja średnioroczna z aktywów krajowych i zagranicznych przy kosztach gwarantujących bezpieczeństwo finansowe.

-    Funkcjonowanie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju dla harmonizacji wspólnych oczekiwań interesariuszy pod kątem realizacji celów ekonomicznych, społecznych i proekologicznych.

-    Stabilność finansowa w celu realizacji założonego programu inwestycyjnego na czas i w budżecie.

-    Nastawienie na innowacyjne rozwiązania celem poprawy produktywności.

-    Gotowość do doprowadzenia aktywów zagranicznych do ich dojrzałości produkcyjnej w celu maksymalizacji przychodów i stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych.

-    Wykorzystanie potencjału Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

2. Podstawowe założenia biznesowe

Maksymalizacja wartości aktywów zagranicznych poprzez:

-    usunięcie wąskich gardeł i zwiększenie mocy produkcyjnych kopalni Sierra Gorda do średniorocznego poziomu ok. 70 tys. ton miedzi górniczej rocznie (dla 55% udziałów) w latach 2017-2021;

-    eksploatacja kopalni Robinson do końca 2022 roku wg. najbardziej korzystnego dla KGHM Polska Miedź S.A. scenariusza;

-    eksploatacja kopalni Carlota, Franke i Morrison oraz przygotowanie planu przedłużenia ich funkcjonowania w oparciu o potencjał zasobowy pobliskich złóż;

-    przygotowanie optymalnych planów finansowo-operacyjnych realizacji projektów Sierra Gorda Oxide, Victoria i Ajax.

Utrzymanie i rozwój produkcji w Polsce, w tym:

-    kontynuacja projektu udostępniania złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy, programów Modernizacji Pirometalurgii i Rozwoju Hutnictwa oraz rozbudowa obiektu Żelazny Most, uruchomienie projektu udostępnienia złoża Radwanice-Gaworzyce;

-    poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi w obszarach: Synklina Grodziecka, Konrad, Retków-Ścinawa, Głogów, Bytom Odrzański, Kulów-Luboszyce;

-    realizacja projektów geologicznych dotyczących złóż innych surowców, np. projekt poszukiwania i rozpoznawania soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka.

Budowa spójnej i efektywnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.:

-    integracja organizacji poprzez usprawnienie procesów i standardów zarządzania;

-    optymalizacja organizacyjna i kosztowa łańcucha wartości;

-    współpraca w ramach zrównoważonego łańcucha dostaw.

Zabezpieczenie stabilności finansowej:

-    konsolidacja zewnętrznego finansowania Grupy Kapitałowej, wykorzystanie funduszy dedykowanych wdrożeniu projektów rozwojowych;

-    wdrożenie w Grupie jednolitych procesów finansowych, w tym zarządzania ryzykiem kredytowym, walutowym i rynkowym;

-    utrzymanie poziomu Długu Netto do Skorygowanej EBITDA na poziomie poniżej x2, z perspektywą osiągnięcia poziomu optymalnego poniżej x1.

Spółka otwarta na innowacje:

-    wzrost znaczenia innowacji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;

-    innowacje drogą do rozwoju i podnoszenia produktywności całej Grupy Kapitałowej;

-    koncentracja na posiadanym kapitale intelektualnym i ochronie własności intelektualnej;

-    promowanie współtworzenia w zakresie innowacji, współpraca ze środowiskami z dziedziny nauki i biznesu.

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa:

-    wzmocnienie pozytywnego wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;

-    budowa obrazu Grupy Kapitałowej przyjaznej środowisku i zdrowiu;

-    utrzymanie statusu Spółki odpowiedzialnej społecznie;

-    kontynuacja efektywnej współpracy ze społecznościami lokalnymi i interesariuszami wewnętrznymi;

-    ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego oraz odpowiedzialnego pracodawcy;

-    wzmocnienie efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Regulatory filings