Stabilna produkcja i dobre wyniki finansowe

  • W 2012 roku KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła EBIDTA 8,1 mld PLN i zysk netto 4,868 mld PLN 
  • KGHM Polska Miedź S.A. utrzymała w 2012 roku wysoki poziom produkcji miedzi elektrolitycznej i srebra 
  • Zakup Quadra FNX korzystnie wpłynął na wartość spółki prowadząc do wzrostu ceny akcji znacznie powyżej średniej dla spółek z sektora wydobywczego 
  • Nowe inwestycje prowadzone są również w Polsce – Niecka Grodziecka 
  • Capex Sierra Gorda wzrósł z 2,9 mld USD do 3,9 mld USD (o 35%) głównie z powodu wzrostu kosztów materiałów, energii i pracy oraz aprecjacji peso 
poniedziałek, 04 Marzec, 2013

KGHM Polska Miedź S.A. w 2012 roku utrzymała wysoki poziom produkcji miedzi elektrolitycznej - 566 tys. ton miedzi (w porównaniu do 571 tys. ton w 2011 roku) oraz srebra – 1274 ton (w porównaniu do 1260 ton w 2011). EBITDA w 2012 roku wyniosła 8,1 mld PLN a zysk 4,868 mld PLN. Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki finansowe KGHM, to poziom produkcji, notowania miedzi i srebra oraz kurs walutowy USD/PLN. W stosunku do roku 2011 średnie notowania miedzi były niższe o 10 proc, a średnie notowania srebra niższe o 11 proc. Kurs walutowy był wyższy o 10 proc. Produkcja miedzi elektrolitycznej była zgodna z planem, przy 26 proc. udziale wsadów obcych. W odniesieniu do roku 2011 całkowity koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych był wyższy o 42 proc., głównie w wyniku wprowadzenia podatku od kopalin. 

KGHM International w 2012 roku wyprodukował 110,5 tys. ton miedzi oraz 95,2 tys. uncji trojańskich metali szlachetnych (m.in. złoto, platyna, palladium). Spółka osiągnęła EBIDTA 333 mln USD, przekraczając wcześniejsze założenia budżetowe. 

Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton (wzrost o 18 % w stosunku do 2011). 

- Zrealizowaliśmy większość planowanych założeń, po raz kolejny potwierdzając naszą rzetelność i przewidywalność. Prognozę na rok 2012 zrealizowaliśmy z 3 procentową nadwyżką, osiągając 4 868 mln zł zysku netto – mówi Włodzimierz Kiciński, pierwszy wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. - Pomimo wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin, po przejęciu Quadry FNX wartość akcji KGHM wzrosła powyżej średniej w branży wydobywczej. Jednocześnie całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy, czyli wartość ceny akcji w ciągu ostatniego roku, zwiększyła się o ponad 60 proc. To wartość znacząco wyższa od konkurentów w branży wydobywczej. 

Nowe projekty inwestycyjne Grupy KGHM w Polsce i na świecie. 

Niecka Grodziecka 

Dzięki pozytywnym wynikom pierwszych odwiertów możliwe jest zaplanowanie kolejnych etapów i dalsze rozwijanie projektu w Niecce Grodzieckiej w okolicach Bolesławca. W dziewięciu wykonanych otworach wiertniczych średnia zawartość miedzi wyniosła ok. 1,4%, a zawartość srebra 50 gramów w tonie rudy. Zakres zaplanowanych do realizacji prac geologicznych, badań i analiz projektowo-technicznych pozwoli wykonać wstępne studium wykonalności projektu, które będzie dla zarządu spółki podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjne o budowie kopalni i wystąpienia o koncesję na eksploatację górniczą. 

Sierra Gorda 

W Sierra Gorda trwa budowa kopalni, zakładu przeróbczego i ściąganie nakładu. Stan zaawansowania prac na koniec 2012 roku wynosił 33 proc., przy pracach projektowych zakończonych w 92 proc. Uruchomienie produkcji nastąpi w II kwartale 2014 roku. Według zaktualizowanej prognozy, nakłady kapitałowe na uruchomienie tego projektu wyniosą 3,9 mld USD. To wzrost o 35 proc. w stosunku do poprzednich założeń, bez uwzględnienia potencjalnych oszczędności (160 mln USD program leasingu sprzętu górniczego i 55 mln USD pozytywnego wpływu zabezpieczenia kursu walutowego). 

Konieczność aktualizacji nakładów inwestycyjnych projektu Sierra Gorda wynika głównie z zewnętrznych, niezależnych od KGHM przyczyn. To przede wszystkim zmiana regulacji prawnych w zakresie wymogów sejsmicznych, wzrost kosztów energii, pracy i materiałów oraz wzmocnienie chilijskiej waluty. Aktualizacja nakładów uwzględnia także dodatkowe usprawnienia i zmiany w zakresie projektu w stosunku 
do pierwotnych założeń ze Studium Wykonalności. 

Projekt Sierra Gorda jest strategicznym projektem dla KGHM, ponieważ dzięki tej inwestycji obniży się średni koszt wydobycia miedzi w całej Grupie, co jest szczególnie ważne w przypadku spadku cen miedzi. Dzięki temu Grupa KGHM będzie konkurencyjna nawet w warunkach niskiej ceny miedzi na świecie. 

Należy także podkreślić, że realizowana przez KGHM International inwestycja jest obecnie jednym z najbardziej terminowo realizowanych projektów górniczych, co znacząco wyróżnia go na tle branży, w której średnie opóźnienia uruchomienia nowych projektów górniczych typu greenfield sięgają blisko 3 lat. 

Projekt Sierra Gorda już dziś generuje pozytywną wartość dla akcjonariuszy KGHM. Analitycy przypisują 30-50 proc. wartości KGHM do biznesu międzynarodowego, głównie do Sierra Gorda. Przy dzisiejszej kapitalizacji rynkowej KGHM oznacza to, że 3,4 – 5,7 mld USD przypisuje się zagranicznym aktywom KGHM. 

- Weryfikacja nakładów inwestycyjnych przy tak rozbudowanych projektach górniczych jest powszechną praktyką, co potwierdzają międzynarodowe raporty firm audytorskich. Koszty budowy zakładów górniczych rosną na całym świecie, średnie przekroczenia wynoszą 60 proc. budżetu, KGHM International zachowuje więc dyscyplinę budżetową na wysokim poziomie – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. - Według uaktualnionych założeń projekt Sierra Gorda ma także znaczący potencjał wzrostu .Cały czas prowadzimy analizy możliwości lepszego wykorzystania znajdujących się tam złóż. Trwają prace nad badaniem dodatkowych zasobów rudy siarczkowej. Możliwe jest także wykorzystanie części nadkładu zawierającego rudy tlenkowe. Można będzie w ten sposób istotnie wydłużyć zakładany okres eksploatacji. 

Międzynarodowe standardy raportowania 

W trzecim kwartale 2012 roku KGHM zlecił niezależnej kanadyjskiej firmie Micon przeprowadzanie audytu aktywów produkcyjnych i zasobów w Polsce. Audyt przeprowadzony zgodnie z metodologią NI-43.101 (który jest standardem raportowania wymaganym od spółek sektora wydobywczego notowanych na giełdzie w Toronto) potwierdził jakość aktywów produkcyjnych i wielkość zasobów KGHM w Polsce. KGHM Polska Miedź SA notowana na GPW nie ma obowiązku sporządzania i publikowania raportów technicznych. Dzięki przeprowadzeniu audytu i publikacji raportu obecni i przyszli inwestorzy KGHM otrzymują usystematyzowaną i zweryfikowaną przez niezależnych, uprawnionych specjalistów wiedzę na temat zasobów oraz działalności produkcyjnej firmy w Polsce. 

Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.