Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie handlowej z Tele-Foniką Kable S.A.

piątek, 11 Grudzień, 2015
23/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 8 maja 2015 roku dotyczącego zawarcia przez KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2015 roku umowy handlowej z Tele-Foniką Kable S.A. na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2016 – 2018 z opcją przedłużenia na okres kolejnych dwóch lat („Umowa”) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2015 roku otrzymał od Tele-Foniki Kable S.A. potwierdzenie o spełnieniu przez nią warunku zawieszającego określonego w Umowie, tj. pozyskania przez Tele-Fonikę Kable S.A. środków finansowych niezbędnych celem spłaty określonego w Umowie zobowiązania finansowego („Warunek Zawieszający”).

Spełnienie się Warunku Zawieszającego określonego w Umowie oznacza, że Umowa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku, a KGHM Polska Miedź S.A. przystąpi z tym dniem do realizacji sprzedaży walcówki miedzianej na warunkach określonych w Umowie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.).