Różnice kursowe za I kwartał 2017 r.

piątek, 28 Kwiecień, 2017
6/2017

W związku z trwającymi pracami przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa) za I kwartał 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, iż:

  1. w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku rozpoznano pozostałe koszty operacyjne z tytułu różnic kursowych od wyceny bilansowej sald spółki Future 1 Sp. z o.o. z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych w walucie USD, co jest konsekwencją transgranicznego połączenia luksemburskich spółek zależnych grupy Fermat o walucie funkcjonalnej USD z polską przejmującą spółką zależną Future 1 Sp. z o.o. o walucie funkcjonalnej PLN,
  2. zgodnie z zasadami rachunkowości w zakresie konsolidacji Grupy Kapitałowej, różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej sald rozrachunków w Grupie Kapitałowej w walutach obcych wynikają z wyceny wartości brutto tych rozrachunków, tj. bez uwzględnienia sald odpisów aktualizujących wartość należności rozpoznanych w okresach wcześniejszych.

W konsekwencji,  w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku w pozostałych kosztach operacyjnych z tytułu różnic kursowych za I kwartał 2017 r. oszacowano ujemne niezrealizowane różnice kursowe na poziomie  815 mln PLN, w porównaniu do kwoty 425 mln PLN stanowiącej pozostałe koszty operacyjne z tytułu różnic kursowych na poziomie jednostkowym KGHM Polska Miedź S.A. 

Powyższa wartość ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Ostateczne wyniki wyceny zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 1/2017, którego publikacja jest planowana na 5 maja 2017 r.  Powyższy sposób wyceny różnic kursowych będzie konsekwentnie stosowany przez Grupę Kapitałową w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Rozpoznane różnice kursowe pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)