Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

wtorek, 6 Grudzień 2016 - 3:43PM
42/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia  2016 r.  Pan Miłosz Stanisławski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Powodem zgłoszonej rezygnacji jest zamiar ubiegania się o stanowisko zarządcze w  Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)

Newsletter email list: