Rezygnacja z delegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

Report number
33/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 września 2016 r.  o godz. 12.20 Pan Dominik Hunek złożył rezygnację z oddelegowania  do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju  i  przystąpił do codziennych prac Rady Nadzorczej w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: