Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

środa, 17 Luty, 2010
Raport nr 8/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 16 lutego 2010 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Marka Trawińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dniem 17 lutego 2010 roku. 
Powodem decyzji Pana Marka Trawińskiego jest możliwość podjęcia w najbliższej przyszłości przez spółkę, w której pełni funkcję członka zarządu, działań mogących stwarzać potencjalne ryzyko powstania konfliktu interesu do spółki KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)