Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Report number
13/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Pan Piotr Walczak  w dniu 31 maja 2017 r.  złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji ze skutkiem na dzień 13 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami).

Regulatory filings