Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Report number
30/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Pan Mirosław Biliński w dnu dzisiejszym  złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., z dniem 5 września 2016 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powodem rezygnacji z funkcji członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest konieczność i chęć skoncentrowania się wyłącznie na nadzorze oraz zarządzaniu aktywami zagranicznymi KGHM Polska Miedź S.A., tj. KGHM International oraz Sierra Gorda.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)

 

 

Regulatory filings