Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

wtorek, 24 Kwiecień, 2012
Raport nr 19/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Pan Mariusz Kolwas, Sekretarz Rady Nadzorczej, złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 24 kwietnia 2012 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)