Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

środa, 19 Czerwiec, 2013
Raport nr 18/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Pan Paweł Białek złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 19 czerwca 2013 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).