Rekordowy pierwszy kwartał

piątek, 13 Maj, 2011

1 958 mln zł wynosi zysk netto osiągnięty przez KGHM Polska Miedź S.A. po pierwszych trzech miesiącach 2011 roku. To najwyższy kwartalny wynik w historii spółki. Bezpośredni wpływ na ten wynik miały rekordowe ceny miedzi i srebra. Zarząd zarekomendował także podział zysku netto za rok 2010. Rekomendacja przewiduje przeznaczenie 35% zysku wypracowanego w ubiegłym roku na dywidendę dla akcjonariuszy. Pozostała kwota zwiększy kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje. Spółka konsekwentnie realizuje założenia produkcyjno-inwestycjne.

W pierwszym kwartale 2011 roku zysk netto wyniósł 1 958 mln zł. To najlepszy wynik kwartalny w historii spółki. Największy wpływ na ten wynik miały rekordowe notowania miedzi oraz srebra. Średnia cena miedzi w przeliczeniu na złotówkę była wyższa o 33% w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego.

- Na wynik finansowy oprócz korzystnej sytuacji makroekonomicznej mają wpływ dobre wyniki produkcyjne. Spółka zanotowała także 10% wzrost wolumenu sprzedaży wyrobów z miedzi w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. – mówi Maciej Tybura, wiceprezes KGHM ds. finansowych. – Konsekwentnie realizujemy tegoroczne założenia budżetowe oraz projekty inwestycyjne wynikające ze strategii spółki. 

Projekty inwestycyjne związane z rozszerzeniem bazy zasobowej, dywersyfikacją działalności oraz inwestycjami w rozwój ciągu technologicznego, to główne założenia realizowanej przez spółkę Strategii na lata 2009 – 2018.
Z realizacją tych projektów związana jest przyjęta przez zarząd rekomendacja w sprawie podziału zysku za rok 2010. Zarząd zarekomendował następujący podział zysku netto za 2010 r. w kwocie 4 569 mln zł:
• wypłata dywidendy w wysokości 1 600 mln zł, co stanowi 8,00 zł za akcję
• pozostawienie pozostałej części zysku w kwocie 2 969 mln zł do dyspozycji spółki

Zdaniem zarządu KGHM rekomendowany podział zysku stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy a potrzebą zabezpieczenia funkcjonowania spółki w długim okresie czasu.

- Pozostała w spółce część zysku pozwoli na kontynuację realizowanych już projektów inwestycyjnych oraz na nabycie nowych złóż. W dalszej perspektywie oznacza także wzrost wartości spółki i wypłacanych dywidend – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

W najbliższych latach działalność inwestycyjna KGHM będzie się koncentrowała przede wszystkim na inwestycjach kapitałowych związanych branżą energetyczną oraz z rozszerzeniem bazy zasobowej. Bardzo istotna dla spółki jest także kontynuacja i rozpoczęcie nowych kapitałochłonnych inwestycji w ciąg technologiczny.