Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

poniedziałek, 16 Marzec, 2015
4/2015

W dniu 16 marca 2015 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, na podstawie której będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy gotówkowej w wysokości 800 000 tys. zł (tj. 4,00 zł na jedną akcję).

Opracowując rekomendację, Zarząd wziął pod uwagę:

  • zasady przyjętej Polityki Dywidend;
  • poziom nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej, niezbędny do osiągnięcia celów zawartych w Strategii Spółki na lata 2015 – 2020; oraz
  • bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zaproponuje  Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. następujące terminy dotyczące dywidendy:

  • dzień dywidendy (datę nabycia praw do dywidendy) na 27 maja 2015 r.;
  • termin wypłaty I raty dywidendy w kwocie 2,00 zł na jedną akcję  - 18 czerwca 2015 r.; oraz
  • termin wypłaty II raty dywidendy w kwocie 2,00 zł na jedną akcję  - 19 października 2015 r.

Powyższe wnioski Zarządu uzyskały pozytywną ocenę Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A podejmie  Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).