Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

czwartek, 12 Maj, 2011
Raport nr 7/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wypłatę dywidendy za 2010 rok w wysokości 1 600 000 tys. zł (tj. 8 zł/akcję).

Rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy pozwoli na realizację programu inwestycyjnego wynikającego ze Strategii Spółki na lata 2009-2018 związanego ze zwiększeniem produkcji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 700 tys. t miedzi w koncentracie rocznie oraz dywersyfikacją działalności. Ponadto w perspektywie kolejnych lat Spółka zakłada kontynuację i rozpoczęcie nowych, kapitałochłonnych inwestycji w core business, które są kluczowe dla utrzymania efektywności ciągu technologicznego.

Realizacja planów inwestycyjnych KGHM Polska Miedź S.A., przy rekomendowanym poziomie dywidendy za 2010 r., zakłada finansowanie kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, bez narażania Spółki na nadmierne ryzyko kredytowe.

Decyzje inwestycyjne podejmowane przez Spółkę w 2011 r. będą rzutowały na poziom wydatków jak i poziom finansowania kapitałem obcym w kolejnych latach.

Rekomendowana wysokość dywidendy w opinii Zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia funkcjonowania Spółki w długim horyzoncie czasu.

Powyższy wniosek Zarządu, przed przedłożeniem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymaga oceny Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)