Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

wtorek, 29 Maj, 2012
Raport nr 24/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wypłatę dywidendy za 2011 rok w wysokości 3 400 000 tys. zł (tj. 17 zł/akcję). 

Rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy pozwoli na realizację zakładanego programu inwestycyjnego przy finansowaniu kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, bez narażania Spółki na nadmierne ryzyko płynności finansowej, przy uwzględnieniu: 

  • zmiennej sytuacji na rynku finansowym, 
  • dużej wrażliwości wyników Spółki na warunki makroekonomiczne, 
  • długoterminowego charakteru realizowanego programu inwestycyjnego, który jest typowy dla branży górniczej. 


Proponowana wysokość dywidendy w opinii Zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia realizacji programu rozwoju Spółki w długim horyzoncie czasu. 

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. następujące terminy dotyczące dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011: 

  • dzień dywidendy (datę nabycia praw do dywidendy) na 16 lipca 2012 r., 
  • termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2012 r. 


Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. zmianie uległa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych m. in. w zakresie zwolnień z podatku. Nowelizacja ustawy w art. 6 ust. 1 dodatkowo zwolniła z podatku instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze emerytalne działające na postawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, posiadające siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że spełniają one łącznie szereg enumeratywnie określonych kryteriów, wymagających udokumentowania zgodnego z przepisami ustawy. 

Powyższe zmiany przepisów nakładają na Spółkę oraz Biura Maklerskie dodatkowe obowiązki w postaci kompletacji dokumentów, które muszą być pobrane od akcjonariuszy i zweryfikowane przed terminem wypłaty dywidendy. 

W obowiązującym procesie ustalenia kwot netto do wypłaty dywidendy określonym w „Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” Emitent czyli KGHM Polska Miedź S.A. otrzymuje od Uczestników (Biur Maklerskich) dane akcjonariuszy, w tym dane o prawie do dywidendy, certyfikaty rezydencji podatkowej, a od 2011 roku również oświadczenia wynikające ze zmienionej ustawy o pdop, o której mowa wyżej. Dokumenty te winny być skompletowane przez Biura Maklerskie w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy. 

Powyższe wnioski Zarządu, przed przedłożeniem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymagają oceny Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy i podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A za rok obrotowy 2011 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)