Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

środa, 08 Maj, 2013
Raport nr 13/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 w wysokości 1 600 000 tys. zł (tj. 8 zł/akcję). 

Rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy pozwoli na realizację zakładanego programu inwestycyjnego przy finansowaniu kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, bez narażania Spółki na nadmierne ryzyko płynności finansowej, przy uwzględnieniu: 

  • skutków wprowadzonego w ubiegłym roku podatku od wydobycia niektórych kopalin, stanowiącego stałe i znaczące obciążenie dla wyników Spółki, 
  • dużej wrażliwości wyników Spółki na zmienną sytuację na rynkach surowcowym i finansowym, 
  • długoterminowego charakteru realizowanego programu inwestycyjnego, który jest typowy dla branży górniczej. 


Proponowana wysokość dywidendy w opinii Zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia realizacji programu rozwoju Spółki w długim horyzoncie czasu. 

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. następujące terminy dotyczące dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012: 

  • dzień dywidendy (datę nabycia praw do dywidendy) na 12 lipca 2013 r., 
  • termin wypłaty I raty dywidendy w kwocie 4 zł/akcję na 14 sierpnia 2013 r., 
  • termin wypłaty II raty dywidendy w kwocie 4 zł/akcję na 14 listopada 2013 r. 


Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Powyższe wnioski Zarządu uzyskały pozytywną ocenę Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A za rok obrotowy 2012 i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).