Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2016 rok i wypłaty dywidendy w 2017 roku

Report number
7/2017

W dniu 11 maja 2017 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. pokrycie straty za rok obrotowy 2016 w kwocie 4 084 550 199,31 PLN z kapitału zapasowego Spółki oraz powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 200 000 000 PLN (1,00  PLN na akcję), poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku.

Opracowując rekomendację Zarząd wziął pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. rekomenduje następujące daty wypłaty dywidendy:

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy 14.07.2017 r.

Terminy wypłaty dywidendy:

I rata 17.08.2017 r.: 100 000 000,00 PLN,

II rata 16.11.2017 r.: 100 000 000,00 PLN.

Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie  Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)