Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok i wypłaty dywidendy w 2016 roku

Report number
19/2016

W dniu 17 maja 2016 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę, na podstawie której będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. pokrycie straty za rok obrotowy 2015 w kwocie 2 787 922 590,67 PLN z kapitału zapasowego Spółki oraz powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN (1,50 PLN na akcję), poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku.

Opracowując rekomendację Zarząd wziął głównie pod uwagę sytuację finansową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. rekomenduje następujące daty wypłaty dywidendy:

Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy 15.07.2016 r.

Terminy wypłaty dywidendy:

I rata 18.08.2016 r.: 150 000 000,00 PLN,

II rata 17.11.2016 r.: 150 000 000,00 PLN.

Powyższy wniosek Zarządu uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Regulatory filings