Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy

wtorek, 06 Marzec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 5 marca 2007 r. podjął uchwałę w której postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. propozycję wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006 w wysokości 1 400 000 000 złotych tj. 7,00 złotych na jedną akcję. 

Powyższy wniosek Zarządu, przed przedłożeniem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymaga oceny Rady Nadzorczej Spółki. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 podejmie Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)