Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy

wtorek, 04 Marzec, 2008
Raport nr 15/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2007 w wysokości 1 100 000 000 złotych tj. 5,50 złotych na jedną akcję. 

Rekomendowany poziom dywidendy wynika z następujących założeń: 

  • wobec podjętej decyzji o wypłacie dywidendy za lata 2005 i 2006 w wysokości odpowiednio: 87% i 100% wypracowanego zysku, założono obniżenie stopy dywidendy z 53% (wg przyjętej Polityki dywidend) do poziomu 29%, 
  • planowanego do realizacji w 2008 roku i latach następnych programu inwestycyjnego, 
  • polityki zarządzania kapitałem. 

Powyższy wniosek Zarządu, przed przedłożeniem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymaga oceny Rady Nadzorczej Spółki. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)