Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2009 rok

czwartek, 15 Kwiecień, 2010
Raport nr 11/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wypłatę dywidendy za 2009 rok w wysokości 600 000 000 zł (tj. 3 zł/akcję). 
Ponadto Zarząd zaproponuje następujące terminy dotyczące dywidendy:

  • dzień dywidendy - 17 czerwca 2010 r. 
  • termin wypłaty dywidendy - 8 lipca 2010 r. 

Przedstawiona rekomendacja podziału zysku za rok 2009 wynika przede wszystkim z: 

  • znacznej zmienności notowań miedzi i kursu walutowego, 
  • planowanego zapotrzebowania Spółki na środki finansowe oraz 
  • wysokiego poziomu wypłaconych dywidend w latach poprzednich. 

Pozostawiona do dyspozycji Spółki część zysku (1 940 185 319,47 zł) zwiększy kapitał zapasowy i zostanie przeznaczona na kontynuację realizacji Strategii Spółki na lata 2009-2018, w szczególności w zakresie realizacji projektów rozwojowych w ramach podstawowej działalności operacyjnej oraz projektów związanych z dywersyfikacją działalności. Decyzje inwestycyjne podejmowane przez Spółkę w 2010 r. będą rzutowały na poziom wydatków jak i poziom finansowania kapitałem obcym w kolejnych latach. 
Wysokość dywidendy, w opinii Zarządu, stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem Akcjonariuszy a rzeczywistymi potrzebami Spółki. W warunkach wysokiej zmienności notowań miedzi jak i kursu walutowego propozycja Zarządu zapewni bezpieczne finansowanie realizacji strategii, której długoterminowym celem jest wzrost wartości Spółki. 
Powyższy wniosek Zarządu, przed przedłożeniem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymaga oceny Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009 podejmie zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)