Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2008 rok

piątek, 17 Kwiecień, 2009
Raport nr 12/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą: Budżetem na rok 2009 oraz Strategią Spółki na lata 2009-2018, zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. pozostawienie zysku za rok obrotowy 2008 w wysokości 2 920 378 381,04 zł do dyspozycji Spółki.

Wypracowany zysk netto zwiększy kapitał zapasowy Spółki i zostanie przeznaczony na realizację projektów inwestycyjnych oraz niezbędne prace dla utrzymania ciągu technologicznego w okresie 5 lat – górnicze roboty przygotowawcze, podstawowe remonty, konserwacje i serwisy.

Powyższa rekomendacja wynika z następujących przesłanek:
- Zgodnie z przyjętym w Budżecie na 2009 rok i Strategią Spółki na lata 2009-2018 programem inwestycji zakłada się wydatki na poziomie 2,2 mld zł w 2009 roku oraz 19,8 mld zł w ciągu 10 lat.
- Pomimo poprawy warunków makroekonomicznych w I kwartale br. w relacji do zakładanych w Budżecie Spółki na 2009 rok, na rynkach finansowych wciąż utrzymuje się duża awersja do ryzyka oraz wysoka zmienność cen miedzi i par walutowych. Sytuacja ta powoduje, że wyniki finansowe Spółki charakteryzują się wysoką zmiennością i niepewnością.
- Za lata 2005-2007, w okresie koniunktury na rynkach metali, KGHM Polska Miedź S.A. wypłaciła dywidendy w łącznej wysokości 7,2 mld zł (35,97 zł/akcję), co stanowiło odpowiednio: 87%, 100% i 47% wypracowanego zysku.

Mając na uwadze powyższe Zarząd proponuje, aby wypracowana nadwyżka finansowa pozostała w Spółce i stanowiła zabezpieczenie realizacji inwestycji na najbliższe lata oraz stabilizowała sytuację finansową Spółki w warunkach wysokiej zmienności parametrów makroekonomicznych, przy bezpiecznej strukturze finansowania.

Powyższy wniosek Zarządu, przed przedłożeniem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymaga oceny Rady Nadzorczej Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)