Rejestracja zmiany kapitału zakładowego Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra Spółka Akcyjna

środa, 06 Lipiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 23 czerwca 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS, została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jednostka zależna KGHM Metale S.A., która jest jednostką zależną KGHM Polska Miedź S.A.). 

Kapitał zakładowy Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra Spółka Akcyjna został podwyższony o kwotę 3 600,0 tys. zł poprzez emisję 562 500 akcji imiennych o wartości nominalnej 6,40 zł każda. Akcje zostały objęte za gotowiznę przez KGHM Metale S.A. 

Po rejestracji zmian kapitał zakładowy Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra Spółka Akcyjna wynosi 32 230,0 tys. zł i dzieli się na 5 035 940 akcji o wartości nominalnej 6,40 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 5 035 940. 

Po powyższej rejestracji KGHM Metale S.A. posiada 97,518 % kapitału zakładowego WFP Hefra S.A.