Rejestracja zmiany kapitału zakładowego spółki Walcownia Metali "Łabędy" S.A.

czwartek, 28 Czerwiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 26 czerwca 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki Walcownia Metali "Łabędy" S.A. w Gliwicach ( jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy Walcowni Metali "Łabędy" S.A. został podwyższony o kwotę 30 936,1 tys. zł poprzez wyemitowanie 3 093 612 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. 

Nowe akcje w całości zostały objęte przez KGHM Ecoren S.A. ( jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 
Pokrycie podwyższenia kapitału nastąpiło w formie wkładu niepieniężnego w postaci 32 430 udziałów Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o w Gliwicach oraz gotówką w kwocie 6,90 zł. 
Umowa przeniesienia własności 32 430 udziałów Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o na rzecz Walcowni Metali "Łabędy" S.A. została zwarta 31 stycznia 2007 r. (raport bieżący 8/2007 z dnia 2 lutego 2007) 

Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych KGHM Ecoren S.A. wynosi 30 666,2 tys. zł. 
Wartość aktywów po jakiej zostały wniesione w formie wkładów niepieniężnych wynosi 30 936,1 tys. zł. 

Obecnie kapitał zakładowy spółki Walcownia Metali "Łabędy" S.A. . wynosi 54 703,9 tys. zł i dzieli się na 5 470 386 akcji po 10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 5 470 386. 

Po rejestracji KGHM Ecoren S.A. posiada 88,92% kapitału Walcowni Metali "Łabędy" S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)