Rejestracja zmian w Statucie Spółki

poniedziałek, 03 Sierpień, 2009
Raport nr 30/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 3 sierpnia 2009 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 lipca 2009 roku o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą Nr 29/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2009 roku. Wykaz zarejestrowanych zmian zawiera załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)