Rejestracja zmian w Statucie Spółki

piątek, 08 Styczeń, 2010
Raport nr 1/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 7 stycznia 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 grudnia 2009 roku o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych Uchwałami Nr 4-9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia 2009 roku. Poniżej przedstawiamy wykaz zarejestrowanych zmian: 

1) W § 23, po ust. 2 wprowadza się ust. 21 w następującym brzmieniu: 
„Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.” 

2) W § 25 ust. 1 
dotychczasową treść: 
„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.” 
zastępuje się następująco: 
„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/4 kapitału zakładowego.” 

3) W § 28 ust. 2 
dotychczasową treść: 
„Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.” 
zastępuje się następująco: 
„Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 3/4 głosów oddanych.” 

4) W § 29, po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: 
„Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów oddanych.” 

5) W § 30 
dotychczasową treść: 
„Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.” 
zastępuje się następująco: 
„Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością 3/4 głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” 

6) W § 35, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy: 
„5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.” 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)