Rejestracja zmian w Statucie Spółki

czwartek, 19 Lipiec, 2012
Raport nr 36/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, którym dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych Uchwałą Nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 roku. 

W § 6 ust.1 statutu dodano punkty 83 i 84 o następującej treści: 

„83) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z), 
84) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z).” 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)