Rejestracja zmian kapitału zakładowego Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra Spółka Akcyjna

środa, 31 Styczeń, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 22 stycznia 2007 r. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiana kapitału zakładowego spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jednostka zależna KGHM Ecoren S.A., która jest jednostką zależną KGHM Polska Miedź S.A.). 

Kapitał zakładowy Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra Spółka Akcyjna został obniżony z kwoty 32 230,0 tys. zł do kwoty 3 525,2 tys. zł, tj. okwotę 28 704, 9 tys. zł, poprzez zmniejszenie dotychczasowej wartości nominalnej akcji z 6,40 zł do wartości nominalnej 0,70 zł za każdą akcję. Środki pochodzące z obniżenia kapitału zakładowego Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra Spółka Akcyjna przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 24 961,9 tys. zł a kwotę 3 743,0 tys. zł przeznaczono na powiększenie kapitału zapasowego spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna. 

Kapitał zakładowy Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna po rejestracji zmian wynosi 3 525,2 tys. zł i dzieli się na 5 035 940 akcji po 0,70 zł każda. 

KGHM Ecoren S.A. posiada 97,52% kapitału zakładowego spółki Warszawska Fabryka Platerów Hefra Spółka Akcyjna. 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra Spółka Akcyjna wynosi 5 035 940. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)