Rejestracja zmian kapitału zakładowego Telefonii DIALOG S.A.

czwartek, 22 Grudzień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 16 grudnia 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy spółki Telefonia DIALOG S.A. został podwyższony o 479 800,0 tys. zł poprzez emisję 4 798 000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 100 zł każda. 

Wszystkie akcje nowej emisji objęła KGHM Polska Miedź S.A., pokrywając je gotowizną według cen nominalnych. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A. Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Środki z podwyższenia kapitału przeznaczone są na przedterminowy wykup od KGHM Polska Miedź S.A. obligacji wyemitowanych przez DIALOG S.A. (patrz raport bieżący 56/2005 z 6 grudnia 2005 roku) 

Kapitał zakładowy Telefonia DIALOG S.A. po rejestracji wynosi 1 959 800,0 tys. zł i dzieli się na 19 598 000 akcji po 100 zł każda. Każda akcja serii A-H (w łącznej liczbie 5 000 000 akcji) jest uprzywilejowana co do głosu i daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów. Każda akcja serii I-K (w łącznej liczbie 14 598 000 akcji) jest uprzywilejowana co do głosu i daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do dwóch głosów. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 54 196 000. 

100% akcji posiada KGHM Polska Miedź S.A. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabywane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Telefonia DIALOG S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).