Rejestracja zmian kapitału zakładowego Telefonii DIALOG S.A.

środa, 09 Kwiecień, 2008
Raport nr 21/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 4 kwietnia 2008 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki Telefonia DIALOG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy spółki Telefonia DIALOG S.A. został obniżony z kwoty 1 959 800,0 tys. zł do kwoty 489 950,0 tys. zł tj. o kwotę 1 469 850,0 tys. zł, poprzez zmniejszenie dotychczasowej wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji spółki ze 100,00 zł do 25,00 zł za każdą akcję.

Celem obniżenia kapitału zakładowego było pokrycie poniesionej przez spółkę straty z lat ubiegłych oraz zmiana wartości nominalnej akcji w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji spółki i planowanym dopuszczeniem akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Środki pochodzące z obniżenia kapitału zakładowego Telefonii DIALOG S.A. przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych poniesionej przez spółkę i wykazanej w bilansie spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. w kwocie 913 150,3 tys. zł a pozostała kwota z obniżenia w wysokości 556 699,7 tys. zł zostanie przelana na kapitał rezerwowy.
Obniżenie kapitału nastąpiło bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy spółki.
Walne Zgromadzenie Telefonii DIALOG S.A. postanowiło o dokonaniu zamiany oznaczenia wszystkich istniejących akcji imiennych uprzywilejowanych serii od A do serii K na akcje zwykłe na okaziciela serii A. 

Kapitał zakładowy Telefonii DIALOG S.A. po rejestracji wynosi 489 950, 0 tys. zł i dzieli się na 19 598 000 akcji po 25 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 19 598 000. 

100% akcji Telefonii DIALOG S.A. posiada KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).