Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki ZANAM-LEGMET Spółka z o.o.

środa, 25 Maj, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 13 maja 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki ZANAM-LEGMET Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach (jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał został podwyższony o kwotę 18 435,0 tys. zł poprzez ustanowienie 368 700 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Kapitał zakładowy ZANAM-LEGMET Spółka z o.o. po rejestracji wynosi 30 469,9 tys. zł i dzieli się na 609 397 udziałów po 50 zł każdy. 

Po rejestracji zmiany kapitału zakładowego, Dolnośląska Spółka Inwestycyjna (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) posiada 609 397 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego ZANAM-LEGMET Spółka z o.o. i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 609 397. 

Udziały zostały pokryte: 

1. Gotowizną w kwocie 16 410, 0 tys. zł (328 200 udziałów), 

2. Aportem w postaci wierzytelności wymaganej z tytułu zwrotu dopłaty do kapitału należnej DSI S.A. od ZANAM-LEGMET Spółka z o.o. w kwocie 2 025,0 tys. zł (40 500 udziałów). Wartość ewidencyjna wierzytelności wynosi 2 025,0 tys. zł. 

Udziały zostały nabyte po wartości nominalnej. 

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach DSI S.A. wynosi 18 435,0 tys. zł. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne DSI S.A. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabywane przez DSI S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego ZANAM-LEGMET Spółka z o.o.