Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki ZANAM-LEGMET Spółka z o.o.

czwartek, 17 Sierpień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 11 sierpnia 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki DFM ZANAM-LEGMET Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach (jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał został podwyższony o kwotę 5 500,0 tys. zł poprzez ustanowienie 110 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Kapitał zakładowy ZANAM-LEGMET Spółka z o.o. po rejestracji wynosi 35 969,9 tys. zł i dzieli się na 719 397 udziałów po 50 zł każdy. Nowe udziały zostały objęte przez KGHM Metale DSI S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Udziały zostały pokryte gotówką. 

Po rejestracji zmiany kapitału zakładowego, KGHM Metale DSI S.A. posiada 719 397 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego DFM ZANAM-LEGMET Spółka z o.o. i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)